Szkoły niedzielne i kościół i wpływ na moralność dziecka

W kościele, szkole niedzielnej lub w domu dziecko uczy się tego, że pewien sposób postępowania jest zły, ponieważ jest niezgodny z prawami bożymi i za złe postępowanie czeka nieunikniona kara w przyszłym życiu. Dziecko wie, że nawet jeżeli nie zostało przyłapane na złym uczynku, otrzyma zań karę w odpowiednim czasie. Wychowanie religijne szczególnie podkreśla obrazę Boga i karę raczej przyszłą niż natychmiastową. Dobra nauka religii pomaga rozwinąć dziecku wewnętrzną kontrolę własnego postępowania (Ligon, 1939: V. Jones, 1954).

Przeżycia religijne mają duży wpływ na kształtowanie się wartości moralnych dzieci i ułatwiają im zachowywać się w sposób moralny (Woodruff, 1945). Jako rezultat nauki religii ważny jest nie tyle zasób religijnych wiadomości, jakie dziecko posiądzie, ile raczej ustalenie się wartości moralnych i ustosunkowanie się do nich (Hightower, 1930). Przekonano się, że pomiędzy zdrowym stosunkiem dziecka do spraw duchowych i religijnych a jakością jego zachowania się zachodzi wyraźne powiązanie (Manwell i Fahs, 1951). Stwierdzono, że dzieci, które uczęszczają do szkoły niedzielnej lub do kościoła, mniej oszukują i pod wieloma względami są bardziej uczciwe niż dzieci, których uczęszczanie jest ograniczane (Hartshorne i May, 1928, 1929: Maller, 1930). Do przeżyć religijnych mniej są skłonni przestępcy niż nieprzestępcy (Wattenberg, 1950),

Zajęcia rekreacyjne. Stwierdzono, że sposób, w jaki dziecko spędza czas wolny, poważnie oddziałuje na uznawane przez niego wartości moralne i jakość postępowania. Ponieważ uważa się, że lektura wywiera wpływ na kształtowanie się zasad moralnych dziecka, rodzice i nauczyciele zachęcają dziecko do czytania książek, które mogą przyczynić się do ustalenia pożądanych pojęć moralnych. Ujemny wpływ na dziecko ma czytanie komiksów, zwłaszcza akcentujących tematy zbrodni i grozy (patrz str. 458, dyskusja na temat wpływu komiksów). Koncentrowanie się zainteresowań dziecka na prasowych wiadomościach kryminalnych może mieć tak samo szkodliwy wpływ na pojęcia moralne dziecka, jak i czytanie komiksów (Baker, 1943: Doob, 1948), Do ustalenia zdrowych wartości moralnych dziecka przyczynia się staranna kontrola jego lektury (Child i inni, 1946: Gray, 1947: V. Jones, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>