Szkoła i jej wpływ na moralność dziecka

Dzieci starsze więcej czasu spędzają z przyjaciółmi i wpływ grupy staje się wtedy silniejszy niż w latach przedszkolnych, kiedy grupy społeczne są jeszcze słabo związane. U dzieci w wieku band wzory postępowania bandy wpływają na moralny punkt widzenia i zachowania się wszystkich jej członków, lecz szczególnie silnie oddziaływają na nowych członków (Trasher, 1927). Zachowanie się jednostek w grupie jest często podporządkowaniem się: nie jest ono typowe, gdy są one same lub z inną grupą (V. Jones, 1936). Wpływ towarzyszy dziecka na jego zachowanie się jest większy wtedy, gdy są oni z nim razem i oddziaływają na jego postępowanie przykładem, namową, życzliwymi lub nieżyczliwymi reakcjami na jego postawę i zachowanie się (Hartshorne i May, 1928: V. Jones, 1954).

Gdy grupa jest mała i składa się z członków, którzy są bliskimi przyjaciółmi, wpływ grupy na zachowanie się dziecka jest większy niż wtedy, gdy grupa jest duża lub gdy członkowie grupy często się zmieniają. Uwidacznia się to w moralności klasy szkolnej, której skład w ciągu jakiegoś czasu nie zmienia się, a zasady zachowania są ustalone i przyswojone przez dzieci (V. Jones, 1936). Zasady takiego postępowania różnią się zależnie od grupy społeczno-ekonomicznej, do której należy większość dzieci (Centers, 1949: Havighurst i Taba, 1949).

Szkoła. W miarę jak dziecko przechodzi z klasy do klasy, lepiej i głębiej poznaje zasady moralne, jednak nie ma to dostatecznego wpływu na moralność jego zachowania się. Wyraźny wpływ na zachowanie się dziecka mają stosunki, jakie zachodzą między nim a jego nauczycielami i dziećmi z jego klasy (Hartshorne i May, 1928a). Niewłaściwe zachowanie się może być spowodowane autorytatywnością nauczyciela i prawdopodobnie nie zmieni się, dopóki dziecko nie znajdzie się pod wpływem innego nauczyciela, bardziej demokratycznego w swoich metodach wychowawczych. Osobowość nauczyciela i sposób, w jaki kieruje wychowaniem, są ważniejsze niż specjalne zwracanie uwagi na kształcenie charakteru i poczucia obywatelskiego (Hartshorne i May, 1928a: V. Jones, 1936, 1954: Anderson i inni, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>