Rozwój moralny u dzieci

Moralność jest to zgodność z moralnym kodeksem grupy społecznej. Termin moralność pochodzi od łacińskiego słowa mores, oznaczającego obyczaje lub zwyczaje ludowe. Postępować w sposób moralny to znaczy postępować zgodnie z zasadami zachowania się przyjętymi przez grupę. Niemoralność jest to niestosowanie się do przepisów lub postępowanie niezgodne z interesami lub pomyślnością grupy. Zachowanie się amoralne lub niemoralne jest to zachowanie się niekorzystne dla grupy, jeśli nawet wyrządzenie szkody nie jest przez jednostkę zamierzone, lecz raczej wynika z ignorancji i braku znajomości tego, co jest przez społeczeństwo przyjęte.

Moralność jednej grupy może się różnić od moralności innej grupy w zależności od tego, jakie formy zachowania się grupa przyjmuje jako właściwe. Nawet w obrębie jednego środowiska różne klasy społeczne i różne ugrupowania religijne mają swoje własne, indywidualne kodeksy przyjętych form zachowania się. Postępowanie moralne opiera się częściowo na zasadach moralnych ustalonych przez grupę społeczną lub religijną, do której jednostka należy, częściowo na wzorach ustalonych metodami wychowawczymi, stosowanymi przez rodziców dziecka. Stwierdzono istnienie różnic w zasadach postępowania w sprawach seksualnych obowiązujących jednostki różnych klas społecznych. (Kinsey i inni, 1948, 1953). Członków obydwóch płci również obowiązują różne przepisy zachowania się (Seward, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>