POJĘCIA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE U DZIECI

Posiadane pojęcia są sprawą czysto indywidualną, zależną od wieku dziecka, poziomu intelektualnego, sposobności poznawania znaczenia różnych przedmiotów i od doświadczeń jego codziennego życia. Istnieją jednak pojęcia tak powszechnie spotykane u dzieci danej grupy kulturowej, że można przyjąć je za typowe dla dzieci tej grupy. Najbardziej powszechne spośród tych pojęć przedstawiają się następująco.

Małe dziecko nie dostrzega różnic pomiędzy przedmiotami żywymi i martwymi, ponieważ ma mało doświadczeń i niedostateczne wiadomości. Wierzy, podobnie jak ludy prymitywne, że wszystkie przedmioty mają takie same cechy życia, jakie widzimy u człowieka, czyli są ż y- we. Animizm lub tendencja do przypisywania świadomości przedmiotom martwym jest jedną z wybitnych cech charakterystycznych dla percepcji małego dziecka. W rezultacie jego pojęcia są realistyczne i konsekwentnie często są błędne.

Piaget (1929) rozróżni! cztery kolejne stadia w pojęciach animistycznych małych dzieci.’ W pierwszym stadium, u dzieci od czterech do sześciu lat, każda rzecz w jakiś sposób czynna uważana jest za coś, co posiada świadomość, nawet wtedy, gdy jest nieruchoma. W drugim stadium, które ma miejsce między szóstym a siódmym rokiem życia, dziecko przypisuje świadomość tylko tym rzeczom, które mogą się poruszać. Na przykład słońce i rower uważane są za rzeczy mające świadomość, podczas gdy stół lub kamień (jedno i drugie nieruchome) za rzeczy nie posiadające świadomości. Pomiędzy ósmym a dziesiątym rokiem, czyli w trzecim stadium, dziecko już odróżnia ruch przedmiotu, wywołany przez czynnik zewnętrzny, od ruchu spowodowanego przez sam przedmiot. Ciała, które mogą się poruszać, jak słońce lub wiatr, uważane są za świadome, podczas gdy przedmioty, które wprowadzane zostają w ruch z zewnątrz, na przykład motocykl, traktowane są jako przedmioty pozbawione świadomości. W czwartym i ostatnim stadium, które zaczyna się w jedenastym roku życia, dziecko przypisuje świadomość tylko roślinom i zwierzętom lub tylko zwierzętom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>