Pojęcia liczby u dzieci

Dziecko wkrótce potem, gdy zaczyna mówić, używa słów określających liczby, lecz rzadko zna ich znaczenie. Pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia używanie tych słów ma po prostu formę powtarzania, „jak papuga”. Trudno określić, co te liczby dla dziecka rzeczywiście znaczą i kiedy umie ono używać ich w sposób pełnoznaczny. Rozwój pojęć liczby, podobnie jak innych pojęć, wydaje się być funkcją wieku i rozwoju wykształcenia dziecka (Douglass, 1925: Long i Welch, 1941). Terman i Merrill (1937) przekonali się, że przeciętne dziecko czteroletnie umie policzyć dwa przedmioty: przeciętne dziecko pięcioletnie umie policzyć cztery: a przeciętne dziecko sześcioletnie umie policzyć dwanaście przedmiotów.

Okazało się, że rozwój pojęć liczby nie przebiega według odrębnych etapów, lecz jest stopniowym doskonaleniem się zrozumienia znaczenia liczb w miarę przybywania lat i powiększania się doświadczeń dziecka. Rozwój pojęć liczby przebiega w sposób następujący (lig i Ames, 1951):

– 1 rok Jeden i jeden” wzór manipulowania przedmiotami (początek liczenia).

– 18 miesięcy . . . Dziecko umie zbudować wieżę z trzech lub czterech sześcianów. Używa słowa więcej”.

– 2 lata Dostrzega różnicę między „jeden” a „wiele”. Mówi „dwie piłki”, kiedy podaje drugą piłkę.

– 3 lata Umie liczyć dwa przedmioty. Umie podać na żądanie „dokładnie dwa” sześciany,

– 4 lata Liczy trzy przedmioty z poprawnym pokazywaniem. Bez poka zywania przedmiotów umie je policzyć, nawet gdy ich jest więcej niż trzy.

– 5 lat Większość dzieci umie policzyć 13 pensów ‚.Jedna trzecia dzieci umie liczyć, do 30 lub więcej. Najwięcej błędów popełniają po cyfrze 9.

– 6 lat Umie: liczyć do 100, liczyć dziesiątkami do 100, liczyć po pięć do 50, poprawnie dodawać w obrębie 10, poprawnie odejmować w obrębie 5.

– 7 lat Umie: liczyć po pięć i dziesięć do 100, dodawać w obrębie 20, ‚ odejmować w obrębie 10.

– 8 lat Umie: liczyć po dwa do 20, liczyć po trzy do 30, liczyć po cztery do 50, dodawać w obrębie 25, odejmować w obrębie 25, mnożyć i dzielić oraz umieją się posługiwać prostymi ułamkami.

– 9 lat Złnają pojęcia lic2b do 1000 lub ponad.

Od klasy 2 do 11 stopniowo wzrasta u dziecka zrozumienie nieokreślonych pojęć liczbowych takich jak „mało”, „kilka”, „trochę” (Bro- therton i inni, 1948). Dziewczynki lepiej rozumieją pojęcia liczbowe niż chłopcy. Bardziej ścisłe pojęcia liczby mają dzieci z bogatszych środowisk społeczno-ekonomicznych niż dzieci z biedniejszych (Martin, 1951). Rozwój pojęć liczby u chłopców i dziewczynek przedstawia rysunek nr 53.

Pens (penny) moneta angielska o wartości 1/12 szylinga, nikł (nicle) moneta amerykańska 5-centowa, dajm (dime) pieniądz amerykański o wartości 1/10 dolara, ćwiartka (ąuarier) pieniądz o wartości 1/4 dolara.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>