Ocena wpływu „bandy” – ciąg dalszy

Havighurst (1953) wykazał, że banda pomaga dziecku rozwijać się społecznie czterema sposobami: uczy obcowania z rówieśnikami i zachowania się w sposób uznany społecznie przez rówieśników: rozwija refleksyjną świadomość oraz system wartości zastępujący wartości moralne przekazywane przez rodziców, które poprzednio dziecko uznawało jako „świadomość autorytatywną”: kształtuje postawy społeczne, na przykład jak kochać ludzi, jak cieszyć się życiem społecznym i działalnością grupową: rozwija osobistą niezależność, dającą uczucie zadowolenia w stosunkach przyjacielskich z rówieśnikami. Natomiast w poprzednim okresie, gdy dziecko było młodsze, było kształtowane jedynie przez rodziców.

Banda sprzyja rozwojowi zarówno dodatnich, jak i ujemnych cech osobowości dziecka. Przeważnie jednak dominuje rozwój cech dodatnich. Dziecko uczy się dostosowywać własne pragnienia i czyny do dążeń i działalności grupy i współdziałać z nią, rozwija takie sprawności, które umożliwiają dziecku robić to, co robią rówieśnicy, wreszcie uczy się opanowywać egoizm i indywidualizm. Równocześnie banda rozwija samokontrolę, sumienność, odwagę, poczucie sprawiedliwości, cierpliwość, lojalność, wierność, oddanie sprawie, lojalność wobec przywódcy, wgląd w istotę stosunków społecznych, wrażliwość na dzieła sztuki i uczucia innych. Współzawodnicząc o pozycję społeczną dziecko usiłuje doskonalić się i zmieniać swoje egocentryczne zainteresowania na zainteresowania grupowe. Brown (1954) stwierdza, że „takie uczenie się prowadzi dzieci do dojrzałości”.

W życiu bandy rozwijają się także właściwości niepożądane, takie jak używanie żargonu i przeklinanie, opowiadanie frywolnych history jek i dowcipów, wagarowanie, złośliwość, lekceważąca postawa wobec zasad i autorytetów, skłonność do naruszania wiązi rodzinnej i przechodzenia od lojalności rodzinnej do lojalności grupowej, snobizm, skłonność do wynoszenia sią ponad członków innych grup i odrzucanie wzorów utrwalonych w rodzinie. Jednak te niepożądane skutki życia bandy mają przeważnie charakter przejściowy. W miarę rozwoju dziecka cechy te ustępują, a uspołeczniający wpływ bandy ułatwia tym dzieciom lepsze przystosowanie się społeczne w porównaniu z przystosowaniem się dzieci, które nie uczestniczyły w bandzie w ciągu swego dzieciństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>