Jak dziecko wybiera znajomych w późniejszym dzieciństwie

W późniejszym dziecięctwie. Gdy dziecko zacznie chodzić do szkoły, i zacznie interesować się zabawami grupowymi w doborze towarzyszy zabawy, wówczas stosuje – oprócz dawnych – jeszcze nowe kryteria. Środowisko szkolne i sąsiedzkie ze względu na swą zawartość skupia jednostki, z których selekcjonują się towarzysze. Inaczej jest u młodzieży starszej i u dorosłych, którzy mogą dobierać przyjaciół z większego grona, podczas gdy dziecko zmuszone jest wybierać przyjaciół z bezpośredniego sąsiedztwa, w którym żyje. W obrębie tegoż sąsiedztwa wybiera ono, jako towarzyszy, osobników o tych samych właściwościach, takich jak wzrost, płeć, wiek, dojrzałość społeczna i zainteresowania. Aby umożliwić dziecku właściwy wybór przyjaciół, należy je umieścić w takim środowisku – w szkole albo sąsiedztwie – które dostarcza jak największej liczby kolegów jemu bliskich, ze względu na właściwości istotne dla przyjacielskich stosunków. W miarę jak dziecko podrasta, o doborze przyjaciół w dużej mierze decydują cechy osobowości (Seagoe, 1933: Pintner i inni, 1937: Bonney, 1946: Koch, 1946: Potaskin, 1946: Austin i Thompson, 1948: Faunce i Beegle, 1948: Grossman i Wrighter, 1948).

Prócz tych przypadków, w których rodzina wywiera na dziecko właściwy wpływ, nie kieruje się’ono w wyborze przyjaciół względami rasy, religii, czy pozycji społeczno-ekonomicznej. Jednak starsze dziecko przejawia wyraźną skłonność do wyboru towarzyszy zabawy spośród własnej rasy (Koch, 1944: Radke i inni, 1950). Piątoklasiści w wyborze przyjaciół biorą również pod uwagę pozycję społeczno-ekonomiczną (Neugar- ten, 1946). Chociaż dzieci z biedniejszych klas społecznych mają więcej wolności w wyborze swoich przyjaciół niż dzieci z klas średnich, których rodzice zwracają szczególną uwagę, aby dobierali sobie „odpowiednich” przyjaciół, to jednak dzieci z klas biedniejszych są często izolowane od uczestnictwa w życiu społecznym dzieci klas średnich. Wobec tego są one zmuszone dobierać sobie przyjaciół przede wszystkim z własnej klasy społecznej (Havighurst, 1953). W wieku bandy dzieci w wyborze swym wykluczają osobników z innej szkoły, innego sąsiedztwa czy innej bandy, i to nie dlatego, aby ich uważali za coś niższego od siebie, lecz dlatego, że należą oni do grup, w stosunku do których przejawiają dążenia rywalizacyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>