FAZY ROZWOJU MORALNEGO

Rozwój moralny dziecka, jak inne aspekty jego rozwoju, postępuje według pewnych faz. Można się spodziewać, że pewne rodzaje moralności wystąpią w różnych okresach rozwoju dziecka. Pomiędzy różnymi fazami nie ma linii, która by ostro je dzieliła. Rozwój jest raczej stopniowy i przejście z jednego okresu do drugiego odbywa się powoli przez szereg miesięcy. Przeprowadzono wiele prób podzielenia rozwoju moralnego dziecka na oddzielne stadia w zależności od wieku. Jednakże badania eksperymentalne dużej grupy dzieci wykazały duże różnice indywidualne w rozwoju moralnym dzieci w tym samym wieku. Wykazały one, że nie można przeprowadzić żadnej linii wyraźnie oddzielającej jeden rodzaj moralnego zachowania się od drugiego, usprawiedliwiając te podziały i kwalifikując je jako „stadia”.

Poniżej jest krótko przedstawiona charakterystyka postępowania moralnego dzieci w różnych fazach rozwojowych. Podkreślono tu również stopniowy postęp w kierunku moralności coraz to dojrzalszej.

Małe dziecko, jak na to wskazano na początku rozdziału, nie jest ani moralne, ani niemoralne. Jest ono amoralne. Poglądowi temu przeciwstawiają się niektórzy twierdząc, że jest ono z natury niemoralne i należy je karać, aby było dobre, inni popadają w drugą krańcowość i wierzą, że dziecko rodzi się dobre, lecz zostaje zepsute przez wpływ świata. Żaden z tych punktów widzenia nie jest słuszny. Dziecko nie rodzi się ani z dobrymi, ani ze złymi zasadami moralnymi. Musi nauczyć się postępować według sposobów, które oceniane są przez grupę społeczną jako dobre, a nie czynić tego, co dana grupa uważa za złe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>