Dyskryminacja

Dyskryminacja jest formą niespołecznego zachowania się, ściśle związaną ze snobizmem. Opiera się ona raczej na przekonaniu o wyższości pochodzącej z przynależności do ważniejszej grupy, niż na jakichkolwiek walorach danej jednostki albo też na pozycji społeczno-ekonomicznej jej rodziny. W ślad za dyskryminacją idzie uprzedzenie, czyli postawa jednostki polegająca na poczuciu wyższości wobec przedstawicieli grup mniejszości religijnych, rasowych albo etnicznych. Żadne dziecko oczywiście nie urodziło się z przesądami. Doskonale ukazał to Zeligs (1951): „…dziecko przejmuje swoje uprzeć dzenia od swego środowiska społecznego”. Chociaż niektóre uprzedzenia są wynikiem nieprzyjemnych doświadczeń osobistych z członkami pewnych grup, to przeważnie rozwijają się przez naśladowanie postaw i zachowania się tych, z którymi dziecko najbliżej współżyje. Często postawa starszego dziecka kształtuje się pod wpływem jego pragnienia zdobycia pozycji w grupie (Brown, 1954).

Uprzedzenia kształtują się przeważnie powoli przez pewien okres czasu. Dziecko przyswaja sobie wartości etyczne i postawy rasowe, w miarę jak uczy się innych umiejętności obcowania społecznego od dorosłych, rówieśników i z własnych doświadczeń. Grupy wyodrębnione w szkole i w społeczności lokalnej uważa ono za grupy niższego rzędu, ponieważ za takie je uważa społeczeństwo (Vosk, 1953). Niektórzy rodzice sami rozwijają u swych dzieci uprzedzenia. Niemniej jednak ich własne postawy i formy zachowania się, ich restrykcje w stosunku do towarzyszy zabaw swych dzieci i tendencja do stereotypowego ujmowania wszystkich jednostek określonej grupy rasowej czy religijnej według pewnych fizycznych, charakterologicznych i umysłowych cech wyrażają się w określonej formie uprzedzenia, którą ich dzieci naśladują. Nie same jednak tylko postawy rodziców, lecz całokształt wpływów rodzinnych decyduje o rozwoju uprzedzeń dziecka (Allport i Kramer, 1947: Radke i Sutherland, 1949: Ammons, 1950: Clark i Clark, 1950: Harris i inni, 1950: Zeligs, 1950, 1950a, 1950b, 1950c, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955: Bird i inni, 1952: Goodman, 1952: Radke-Yarrow i inni, 1952: Clark, 1953: Frenkel, Brunswik i Haevl, 1953: Springer, 1953: Vosk, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>